Les choses ont changé, les étoiles se sont déplacées, combien d'années ont passé !    
(Poème du "Kim Vân Kiêu")

Hit-Parade

La Porte du Midi (Cua Ngo Môn - HUE)

Sorry, your browser doesn't suppor Java.


La Porte du Midi (Cua Ngo Môn - HUE)


Colonnes de la Salle du Trône (Côt tru truoc mat Ngai Vang - HUE)

Colonnes de la Salle du Trône - HUE


Trône impérial (Ngai vàng - HUE)

Trône impérial - HUE


L'urne dynastique (Dinh dông - HUE)

L'urne dynastique - HUE


Phu Van Lau - HUE

Phu Van Lau - HUE


Porte "Ngan" de la Citadelle Impériale (Cua Ngan - HUE)

Porte "Ngan" de la Citadelle Impériale - HUE


Cua Sap - HUE)

Une autre porte de la Citadelle Impériale - HUE


Place Thuong Bac (Thuong Bac - HUE)

Place Thuong Bac - HUE


Salle de la Suprême Harmonie (Sân châu & Diên Thai Hoà - HUE)

Palais Thai Hoà - HUE


Palais de Tuy Ly (Phu Tuy Ly - HUE)

Sao anh không vê choi thôn Vy !
Nhin bong hàng cau, nang moi lên,
Vuon ai muot qua xanh nhu ngoc,
La truc che ngang mat chu diên.
Gio theo lôi gio, mây duong mây
Giong nuoc buôn thiu, hoa bap lay
Thuyên ai dâu bên sông trang do
Co cho trang vê kip tôi nay ?
Mo khach duong xa, khach duong xa
Ao em trang qua nhin không ra
O dây suong khoi mo nhân anh
Ai biêt tinh ai co dâm dà ?
                     (Hàn Mac Tu)


Palais de Justice (Toà An - HUE)

Palais de Justice - HUE


Bia Quôc Hoc - HUE


Pagode de la Dame Céleste (Chuà Linh Mu - HUE)

Sorry, your browser doesn't suppor Java.


Pont de Truong Tiên (Câu Truong Tiên - HUE)

Pont de Truong Tiên - HUE


Pagode Tu Dàm (Chuà Tu Dàm - HUE)

Pagode Tu Dàm - HUE


Pagode Hông An (Chuà Hông An - HUE)

Pagode Hông An - HUE


Rivière des Parfums

Rivière des Parfums - Hue


Thua Thien - Hue

Thua Thien - HUE


Hue, la ville

Hue


Images  Vietnam

       Page précédente                   Page suivante... 
         Début de cette page


Recherche rapide / Web:
Starting point (TM)[Mai Vi's page] [Hiêu's WS] [Minh Ngoc's WS] [Les Sites Vietnamien] [Huê / Web] [Ecrivez-moi !] [Livre d'or]

Mai Vi   c/o    Thao NGUYEN TRONG      E.Mail: Thao@Nguyen-Trong.com