J'en ai rêvé, Dieu l'a créé J'en ai rêvé, Dieu l'a créé J'en ai rêvé, Dieu l'a créé J'en ai rêvé, Dieu l'a créé


J'en ai rêvé, Dieu l'a créé J'en ai rêvé, Dieu l'a créé J'en ai rêvé, Dieu l'a créé J'en ai rêvé, Dieu l'a créé